Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh

Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn, (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) vừa ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo kèm theo Quyết định số 84/QĐ-BCĐ, ngày 12/6/2018.

Ảnh minh họa.

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc: Ban Chỉ đạo và các thành viên không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống chính trị. Bảo đảm sự chủ động của các thành viên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Ban Chỉ đạo định kỳ 6 tháng họp một lần để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo kết luận của kỳ họp trước, đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, các thành viên thường trực, thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách để phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 162/QĐ-BCĐCNTT ngày 05/12/2014 của Ban Chỉ đạo.

 

Khánh Ly