Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở

UBND tỉnh vừa chỉ đạo tăng cường hoạt động hệ thống truyền thanh cơ sở (Công văn số 532 /UBND-KGVX, ngày 13/6/2018).

 

Ảnh minh họa (mic.gov.vn)

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành hệ thống thiết bị, thường xuyên kiểm tra, kịp thời hỗ trợ, phân công cán bộ phụ trách kỹ thuật theo dõi, đảm bảo Đài Truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định, hiệu quả; chỉ đạo thực hiện định hướng thông tin, tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo UBND xã phân công cụ thể nhân sự phụ trách Đài Truyền thanh, xây dựng Quy chế hoạt động của Đài Truyền thanh do xã quản lý, trong đó quy định cụ thể về thời gian hoạt động của Đài (đảm bảo tối thiểu thời gian hoạt động của là 2h/ngày), chịu trách nhiệm về nội dung thông tin phát trên sóng truyền thanh cơ sở.

 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường phối hợp có hiệu quả trong việc sản xuất, phát sóng, tuyên truyền trên sóng truyền hình của Đài tỉnh về thông tin của các huyện, thành phố; quản lý, khai thác, sản xuất và truyền dẫn các chương trình truyền thanh trên địa bàn thành phố; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Đài Truyền thanh xã theo đúng quy định./.

 

Bích Diệp