Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh trong tuần qua (từ ngày 04/6 - 10/6/2018)

 

Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

 

Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

 

UBND tỉnh ban hành Quy định trên tại Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018. Quy định cụ thể cơ chế phân cấp quản lý; xây dựng kế hoạch, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn; tổ chức, điều phối, theo dõi, kiểm tra và đánh giá trong quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/6/2018.

 

Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 506/UBND-KTN ngày 06/6/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 818/UBND-KTN ngày 14/8/2017 về thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 358/UBND-KTN ngày 23/4/2018 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2018. Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động của các phương tiện phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện sản xuất nông nghiệp để chở người tham gia giao thông. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào tự quản giữ gìn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 

Tiếp tục giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nội dung trên tại Công văn số 1978/VP-KTTH ngày 04/6/2018. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp, chủ động phối hợp để triển khai xử lý, giải quyết các vướng mắc. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm trong công tác tham mưu cho UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo, điều hành các nội dung liên quan đến doanh nghiệp, hợp tác xã. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc phản ánh các kiến nghị; thông tin kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của UBND tỉnh để doanh nghiệp, hợp tác xã nắm bắt, chủ động về giải pháp, kế hoạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Phê duyệt danh sách xã, phường, thị trấn thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội từ nay đến năm 2020 

 

Danh sách trên được Ban Chỉ đạo 138 ban hành tại Quyết định số 74/QĐ-BCĐ, ngày 31/5/2018. Trong đó 19 xã, phường, thị trấn thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATXH trong năm 2018; 02 xã, thị trấn thực hiện chuyển hóa năm 2019 và 07 xã, thị trấn thực hiện năm 2020. Trưởng Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATXH đạt hiệu quả; phân công cụ thể cho từng thành viên. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì, phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATXH.

 

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018

 

Ban Chỉ đạo Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018 ban hành nội dung trên tại Kế hoạch số 78/KH-BCĐ ngày 06/6/2018. Kế hoạch tập trung tổ chức phát động sản xuất Na an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm Na Chi Lăng tại Hà Nội. Một số hoạt động chính: Tổ chức “Diễn đàn thúc đẩy tiêu thụ rau, quả Việt Nam - Trung Quốc” năm 2018; tham quan vùng sản xuất Na Chi Lăng, các mô hình vườn Na mẫu theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; tổ chức Hội thảo “Hiệu quả trong xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu các các sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh”; giới thiệu, bán sản phẩm Na Chi Lăng và các đặc sản của tỉnh. Dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8/2018.

 

Phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

 

Phương án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 07/6/2018. Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản; kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; hướng dẫn, giám sát thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản sản chưa khai thác. ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp. Các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép thăm dò, Giấy phép khai thác khoáng sản có trách nhiệm bảo vệ khoáng sản, hoạt động đúng phạm vi được cấp giấy phép.

 

Chỉ đạo thực hiện chỉ số cải cách hành chính

 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 503/UBND-NC ngày 05/6/2018 chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo. Chịu trách nhiệm trong tham mưu thực hiện Tiêu chí 1.5 “Sáng kiến hoặc giải pháp trong cải cách hành chính”; Tiêu chí  4.3 “Thực hiện phân cấp quản lý”.