Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tỉnh ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số  71-NQ/TU

Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số  71-NQ/TU ngày 30/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến năm 2015 và những năm tiếp theo, (Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 06/6/2018).

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, Kế hoạch nhằm đánh giá một cách toàn diện quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề xuất, bổ sung những giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong những năm tiếp theo. Thông qua việc sơ kết thực hiện Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác nghiên cứu, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Dự kiến thời gian tổ chức sơ kết vào Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, tháng 9/2018./.

 

Khánh Ly