Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (Công văn số 2061/VP-NC, ngày 07/6/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu và tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ theo Công văn số 2458/BNV-CTTN ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ, trong đó, tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền trong việc thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên, tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đảm bảo mục tiêu, yêu cầu của chính sách.

 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định đảm bảo thu hút được sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị  đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh trên cơ sở bám sát yêu cầu của chính sách. Đồng thời đăng tải kết quả tuyển dụng trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị

 

Khánh Ly