Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai, phối hợp thực hiện Đề án “Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai, phối hợp thực hiện Đề án “Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường”, (Công văn số 2068/VP-KTN, ngày 08/6/2018).

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chủ động nghiên cứu triển khai thực hiện theo Công văn số 2813/BTNMT-CNTT ngày 31/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó, lập, phê duyệt các nhiệm vụ, dự án thực hiện Đề án và tổ chức thực hiện theo quy định theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Bảo đảm thu nhận đầy đủ và quản lý, sử dụng các thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; kết nối, liên thông với Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường, bảo đảm tích hợp và khai thác, sử dụng từ cơ sở dữ liệu chung các thông tin, dữ liệu đúng nhu cầu theo quy định.

 

Bên cạnh đó, tham khảo tài liệu kỹ thuật để lập các dự án thành phần, nhằm đảm bảo tính thống nhất, tích hợp và kết nối, liên thông. Áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại, đồng bộ trong thu nhận, thu thập, quản lý công bố, cung cấp thông tin dữ liệu trong Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường.

 

Khánh Ly