Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại (Công văn số 2062/VP-KGVX, ngày 07/6/2018).

 

Kết quả hình ảnh cho phòng chống phần mềm độc hại

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, khẩn trương phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của pháp luật; tăng cường sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử; bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan; khi mua sắm các thiết bị điện tử có kết nối Internet như camera giám sát, router, modem DSL… cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc phòng, chống phần mềm độc hại.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thùy Linh