Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện chỉ số cải cách hành chính

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2017 (Công văn số 503/UBND-NC, ngày 05/6/2018).

 

Ảnh minh họa

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số CCHC tỉnh Lạng Sơn năm 2017 và những năm tiếp theo. Chịu trách nhiệm trong tham mưu thực hiện Tiêu chí 1.5 “Sáng kiến hoặc giải pháp trong cải cách hành chính”; Tiêu chí  4.3 “Thực hiện phân cấp quản lý”.

 

Các cơ quan trực tiếp tham mưu tổ chức triển khai thực hiện 06 nội dung của công tác CCHC, tập trung thực hiện các nhiệm vụ đối với công tác chỉ đạo điều hành CCHC, lĩnh vực xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính và tác động của CCHC đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

 

Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh thực hiện chương trình CCHC của ngành, phối hợp thực hiện liên thông TTHC với các ngành có liên quan của tỉnh, với UBND cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra./.

 

Bích Diệp