Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018 (Tại Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 16/5/2018).

 

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, tổng số chỉ tiêu hợp đồng được giao là 302 chỉ tiêu. Trong đó, các cơ quan tỉnh (gồm Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trực thuộc UBND tỉnh) có 201 chỉ tiêu. UBND các huyện, thành phố có 101 chỉ tiêu.

 

Căn cứ chỉ tiêu hợp đồng được giao tại Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước theo Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) và quy định của pháp luật hiện hành.

Chi tiết chỉ tiêu giao các cơ quan, đơn vị tại đây./.

Phương Linh