Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh

UBND tỉnh vừa quyết định kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 892/QĐ-UBND, ngày 16/5/2018).

 

Ảnh minh họa

Hội đồng do đồng chí Nguyễn Phúc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Chủ tịch Hội đồng. Thành viên còn lại là lãnh đạo một số sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Tùy theo quy mô, tính chất của đô thị có đường, phố, công trình công cộng được xem xét đặt tên, có thể mời thêm một số nhà nghiên cứu, nhà khoa học chuyên ngành, đại diện cơ quan chuyên môn về lĩnh vực có liên quan, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể. Cơ quan thường trực là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Hội đồng thực hiện những nhiệm vụ: Nghiên cứu, xác lập danh mục tên đường, phố và các công trình công cộng cần đặt tên, đổi tên, báo cáo UBND tỉnh; công bố công khai dự kiến đặt tên hoặc đổi tên đường, phố và công trình công cộng để các cơ quan chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2018; thay thế Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 và Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh./.

 

Bích Diệp