Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Lạng Sơn

Chính phủ ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Lạng Sơn, (Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/5/2018).

 

 

C:\Users\Administrator\Desktop\hon-vong-phu-1.jpg

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch đất của tỉnh đến năm 2020 là 725.704ha diện tích đất nông nghiệp, chiếm 87,33% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp là 59.437ha chiếm 7,15% tổng DT đất tự nhiên.

 

Căn cứ Nghị quyết, UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020). Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực; tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia tích cực vào xây dựng khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện theo quy định.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất, điều tra, đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai. Tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh.

Khánh Ly