Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt chủ trương đầu tư, triển khai dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2018, (Công văn số 1612/VP-KTN, ngày 09/5/2018).

 

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng công trình hạ tầng trong Chương trình xây dựng NTM tại xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan

Yêu cầu UBND các huyện chưa hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thuộc Chương trình MTQG năm 2018 đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình, dự án khởi công mới năm 2018 theo đúng quy định. Nội dung thẩm định, trình phê duyệt về nguồn vốn đầu tư phải đảm bảo tính khả thi, rõ về tiến độ, cơ cấu, chủ thể chịu trách nhiệm bố trí vốn. Hạn chế tối đa việc quyết định đầu tư công trình dàn trải, vượt quá khả năng cân đối ngân sách các cấp, gây nợ đọng xây dựng cơ bản. Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, các huyện chỉ đạo khẩn trương hoàn thành thủ tục phê duyệt đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựngcông trình; đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch. Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu công trình, dự án chậm khởi công, làm ảnh hưởng tới tiến độ, kết quả công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc các huyện khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai khởi công các dự án thuộc Chương trình MTQG năm 2018 cũng như dự án khác thuộc các nguồn vốn khác; thực hiện tốt công tác thẩm định chủ trương đầu tư, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung chỉ đạo cần thiết để đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2018.

Khánh Ly