Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non, (Công văn số 1463/VX-KGVX, ngày 28/4/2018).

 

 

Ảnh minh họa. Nguồn:baodansinh.vn

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện những nội dung sau: Tuyên truyền rộng rãi về chính sách đối với trẻ em và giáo viên quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chính sách; kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị định số 06/2018/NĐ-CP.

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là đầu mối tổng hợp những vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề nghị, phản ánh (nếu có) kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khánh Ly