Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo bảo đảm môi trường giáo dục trong trường học

 

Ảnh minh họa

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo môi trường giáo dục trong trường học, (Công văn số 1464/VX-KGVX, ngày 28/4/2018).

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện các biện pháp và chịu trách nhiệm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, an toàn thực phẩm và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học theo tiêu chuẩn quy định.

 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về nội dung trên; gửi dự thảo Báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/5/2018.

Khánh Ly