Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 8 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
35/BC-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
02.Phụ lục1.doc 37 KB
02. Phụ lục2.doc 108.5 KB