Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by on 2 May 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
16/BC-VP
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
28.02.2017. Phụ lục1.doc 48.5 KB