Skip to main content

Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Sáng ngày 09/5/2018, Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2018 do đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra tại các phòng tại Ban Quản lý

 

Tại đây, đoàn đã kiểm tra việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính. Trong đó, tập trung vào một số nội dung: Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch, triển khai các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; việc tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; việc sử dụng thời gian làm việc, trang phục, đeo thẻ, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân.

 

Qua kiểm tra thực tế và làm việc trực tiếp với các phòng, ban, cán bộ công chức thuộc Ban chấp đúng quy định giờ làm việc, đeo thẻ công chức đúng quy định, không hút thuốc lá và uống rượu bia trong giờ làm việc, một số trường hợp vắng mặt đều có lý do. Về cơ bản, Ban Quản lý đã nghiêm túc triển khai, chỉ đạo trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế như: việc sắp xếp bố trí phòng làm việc, hồ sơ, tài liệu làm việc chưa thật sự khoa học, hợp lý; hiện còn 07 nhiệm vụ quá hạn chưa báo cáo UBND tỉnh; chưa niêm yết tại trụ sở cơ quan các nội quy, quy chế của cơ quan; một số thủ tục hành chính chưa thực hiện theo cơ chế một cửa; niêm yết công khai các thủ tục hành chính ( TTHC) chưa đầy đủ theo quy định.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao sự chủ động của thủ trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Ban Quản lý tiếp tục chủ động rà soát các phòng, đơn vị trực thuộc, đặc biệt là nâng cao chất lượng hoạt động của 3 Trung tâm quản lý cửa khẩu; chủ động sắp xếp các phòng làm việc, biển tên, tài liệu gọn gàng, khoa học hơn; chỉ đạo công chức tại bộ phận chuyên môn thường xuyên cập nhật nhiệm vụ do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm quản lý nhiệm vụ, đồng thời, phân công xử lý, giải quyết các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và chất lượng thực hiện; đối với 07 nhiệm vụ quá hạn đề nghị Ban Quản lý có báo cáo UBND tỉnh giải trình rõ lý do nguyên nhân quá hạn chưa báo cáo, đề xuất ra thời hạn hoàn thành; thực hiện niêm yết nội quy, quy chế của cơ quan và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định, đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu và làm việc; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị ./.

 

Bích Diệp