Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh

Sáng ngày 11/5/2018, Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2018 do đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Dân tộc tỉnh.

 

Tại đây, Đoàn đã tập trung kiểm tra về các nội dung: trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc quán triệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị; việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ cơ quan; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, quy định phân công nhiệm vụ trong nội bộ cơ quan; thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; việc sử dụng thời giờ làm việc, trang phục, đeo thẻ, giao tiếp và ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân.

 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, cơ bản các cán bộ, công chức Ban Dân tộc đã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cụ thể: thực hiện đúng các quy định về giờ làm việc, đeo thẻ công chức, trang phục, giao tiếp, ứng xử phù hợp, những trường hợp vắng mặt đều có lý do; đã ban hành các nội quy, quy chế đúng quy định, có phân công nhiệm vụ công tác cho cán bộ, công chức; hoàn thành việc sáp nhập 02 chuyên môn trong Ban; thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan. Bên cạnh đó còn có những hạn chế: vẫn còn 02 trường hợp công chức chưa đeo thẻ theo quy định, việc niêm yết thủ tục hành chính chưa đúng quy định, chưa thành lập đoàn và có kế hoạch kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong nội bộ; 13/16 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tuy đã hoàn thành nhưng thực hiện chậm, muộn theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh; chưa xây dựng quy chế về việc tiếp nhận và xử lý các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; chưa niêm yết các nội quy làm việc của cơ quan, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức theo quy định; chưa có biển tên, chức danh cán bộ, công chức tại các phòng làm việc.

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, lãnh đạo Ban Dân tộc đã chủ động quán triệt, xây dựng Kế hoạch số 14/KH-BDT ngày 30/3/2018 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; tại thời điểm kiểm tra cơ bản các cán bộ, công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ làm việc, có 7 đồng chí vắng mặt có lý do. Đồng chí đề nghị Ban Dân tộc khắc phục một số tồn tại hạn chế, kịp thời điều chỉnh việc niêm yết thủ tục hành chính theo đúng quy định; khẩn trương ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, phân công giải quyết các nhiệm vụ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn; tổ chức tự kiểm tra kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ cơ quan; thực hiện niêm yết các nội quy, quy chế theo đúng quy định, bổ sung biển tên, chức danh công chức tại phòng làm việc. Đồng thời đề nghị Trưởng Ban Dộc tộc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

 

Phương Linh