Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại huyện Tràng Định

Ngày 01/11/2018, Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2018 do đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại huyện Tràng Định.

 

Thành viên đoàn kiểm tra tại nơi niêm yết trình tự thủ tục thực hiện cơ chế một cửa

 

Tại đây, đoàn đã tập trung kiểm tra một số nội dung: Trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức quán triệt các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 02/CT- UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân… Kiểm tra việc tổ chức triển khai và tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; tiến độ thực hiện, kết quả, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; việc cập nhật, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao trên hệ thống quản lý nhiệm vụ…

 

Qua kiểm tra, cho thấy các đơn vị của huyện đã tổ chức quán triệt, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/1/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; đã rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ; huyện cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 07 xã trên địa bàn, trong năm, ban hành quyết định theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với 12 người, tổ chức sáp nhập 06 phòng, đơn vị sự nghiệp, 02 cặp trường; đến 25/10/2018, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện đã thực hiện giải quyết 529 hồ sơ (trả kết quả đúng hạn: 529 hồ sơ, đạt 100%). Bên cạnh đó, đối với 26 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, có 22 nhiệm vụ đã thực hiện (đúng hạn: 03 nhiệm vụ, quá hạn: 19 nhiệm vụ), 04 nhiệm vụ đang thực hiện.

 

Bên cạnh đó, còn tồn tại một số hạn chế: Một số thủ tục hành chính niêm yết chưa đầy đủ nội dung; việc ghi chép trong sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận và xử lý đơn thư còn có nội dung thiếu thông tin, chưa đầy đủ; chưa ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; chưa thông báo việc thay đổi cán bộ đầu mối thực hiện việc theo dõi nhiệm vụ; việc kiểm tra chuyên đề kỷ luật, kỷ cương hành chính còn ít, chưa kiểm tra được các phòng chuyên môn; một số cán bộ hợp đồng chưa có thẻ theo quy định…

 

Qua đó, các thành viên đoàn kiểm tra kiến nghị huyện cần chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh việc niêm yết công khai thủ tục hành chính đảm bảo số lượng, đúng hình thức theo quy định; quan tâm ghi chép đầy đủ nội dung vụ việc, hướng xử lý và theo dõi kết quả trong sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận và xử lý đơn thư; khẩn trương xây dựng Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao, đưa việc thực hiện các nhiệm vụ đúng hạn, chậm, muộn là một trong những tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị của huyện, cần có văn bản thông báo cán bộ đầu mối thực hiện việc theo dõi nhiệm vụ; thực hiện việc đeo thẻ theo quy định…

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận sự chủ động, tích cực của huyện trong chỉ đạo việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo và đã tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên, số đơn vị được kiểm tra còn ít, việc kiểm tra thực hiện khắc phục hạn chế tại các xã được kiểm tra còn chưa quyết liệt. Thời gian tới, huyện cần tăng cường kiểm tra tại các đơn vị, phòng chuyên môn của huyện; đề nghị huyện hoàn thiện báo cáo trước 05/11/2018, trong đó, cần bổ sung, đánh giá rõ hơn nguyên nhân việc chậm, muộn thực hiện một số nhiệm vụ là do bộ phận theo dõi nhiệm vụ chưa cập nhật kịp thời, đầy đủ; bên cạnh đó, cần khẩn trương xây dựng Quy chế theo dõi nhiệm vụ, phân công cán bộ đầu mối thực hiện việc cập nhật, theo dõi, báo cáo theo quy định; tiếp tục chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế báo cáo trước ngày 20/11/2018, đồng thời, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao./.

 

Bích Diệp