Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Sở Y tế

Ngày 06/11/2018, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2018 do đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại Sở Y tế.

 

Kiểm tra việc niêm yết thủ tục hành chính tại Sở Y tế

 

Tại đây, Đoàn đã tập trung kiểm tra về các nội dung: trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc quán triệt, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp tại cơ quan, đơn vị; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, quy định phân công nhiệm vụ trong nội bộ; triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân. Đồng thời, kiểm tra tình hình chỉ đạo, triển khai, tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; việc thông tin, báo cáo, cập nhật kết quả thực hiện các nhiệm vụ đó trên hệ thống quản lý nhiệm vụ.

 

Qua công tác kiểm tra cho thấy, Sở Y tế đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh đến các đơn vị trực thuộc, cơ bản các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Y tế đã chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sở đã xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với 100% các đơn vị trực thuộc; đã rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế theo đúng quy định như: Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở. Trong năm, thực hiện Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Sở Y tế đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, thu gọn đạt hiệu quả, cụ thể, sáp nhập 6 trung tâm thuộc khối dự phòng tuyến tỉnh để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, giảm 11 người trong Ban lãnh đạo, giảm 07 phòng, giảm 12 khoa, giảm 41 biên chế viên chức; đồng thời, giảm 11 đầu mối đơn vị y tế tại tuyến huyện với 11 chức danh lãnh đạo; bên cạnh đó, quan tâm tới công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, có tổng số 149 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, Sở đã trình UBND tỉnh công bố 148 thủ tục. Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tính đến ngày 31/10, Sở đã tiếp nhận 862 hồ sơ, trả đúng hạn 814 hồ sơ, đang xem xét, giải quyết 48 hồ sơ, số hồ sơ sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là 227 hồ sơ. Tính đến thời điểm kiểm tra, Sở Y tế có 112/120 nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đã hoàn thành, trong đó có 90 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn (chiếm 80,4% số nhiệm vụ đã hoàn thành), 22 nhiệm vụ quá hạn (chiếm 19,6%), 08 nhiệm vụ đang thực hiện còn thời hạn.

 

Bên cạnh đó, còn có một số hạn chế như: còn 01 thủ tục hành chính chưa trình UBND tỉnh công bố, chưa có biển tên, chức danh cán bộ, công chức tại các phòng làm việc, niêm yết quy chế tiếp công dân chưa đúng nơi quy định, chưa tiến hành kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị cấp xã như kế hoạch đã đề ra.

 

Đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra  kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá, Sở Y tế đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo có liên quan; thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy; niêm yết công khai, lập sổ theo dõi, phân công giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa đúng quy định; tỷ lệ hoàn thành, hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ở mức cao. Đồng chí đề nghị Sở Y tế hoàn chỉnh báo cáo, gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 08/11/2018, trong đó chú ý bố cục lại báo cáo, phân tích, làm rõ những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; nêu rõ các kiến nghị, đề xuất của Sở. Trong thời gian tới, đề nghị Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-UBND, tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương tại đơn vị ở cấp xã, tập trung khắc phục các hạn chế đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; quan tâm, cải tiến công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phân công trách nhiệm cụ thể, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế đánh giá công chức, viên chức, người lao động Sở Y tế cho phù hợp. Giao cán bộ đầu mối thường xuyên cập nhật, tham mưu xử lý các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo đúng tiến độ, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện; khẩn trương trình UBND tỉnh hồ sơ công bố đối với 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Tiếp tục thực hiện quyết liệt 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2018, đặc biệt là thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao đối với Dự án Bệnh viện Đa khoa 700 giường để đưa vào sử dụng trong năm 2018./.

 

Phương Linh