Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/9/2018, Đoàn kiểm tra của tỉnh về việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự có các thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, đại diện các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Kiểm tra niêm yết TTHC

 

Tại đây, Đoàn đã kiểm tra về các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; công tác đánh giá tác động TTHC, công bố, công khai TTHC, giải quyết, rà soát, đánh giá TTHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC và việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo. Trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động kiểm soát TTHC của Sở đã được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Hiện nay có 92 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyền của Sở; trong đó có 79 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 82 TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích; 100% các TTHC được cung ứng dịch vụ công mức độ 2. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã tiếp nhận 8.456 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 64,5% số hồ sơ, trong đó hồ sơ trả đúng hạn chiếm 90%; đã rà soát 24 TTHC, đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa 02 TTHC.

 

Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận

 

Qua công tác kiểm tra của Đoàn và báo cáo, giải trình của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quan tâm, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC; thực hiện công tác niêm yết, giải quyết, rà soát TTHC đúng quy định; đánh giá cao việc Sở chủ động cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC chậm, muộn, quá hạn còn khá cao (chiếm 10%), còn có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện TTHC của Sở, thành phần một số hồ sơ TTHC chưa đầy đủ. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm, khẩn trương khắc phục những hạn chế còn tồn tại; thống nhất, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát, kịp thời đề xuất, kiến nghị đơn giản TTHC. Bên cạnh đó, Sở cần quan tâm, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, cung ứng dịch vụ công trực tuyến; thực hiện tốt công tác truyền thông về kiểm soát TTHC./.

 

Phương Linh