Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2016 - 2020)

Nhằm khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, sức sáng tạo của công chức, viên chức trên mọi lĩnh vực công tác, thúc đẩy thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020). Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2016 - 2020). (Kế hoạch số: 31/KH-VP ngày 20/9/2019).

 

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2011 - 2015)

Việc tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến bảo đảm trang trọng, thiết thực, thực hành tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức. Từ nay đến Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn (2016 - 2020), cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong cơ quan gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và các hướng dẫn thi hành; Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu.

 

Thời gian tổ chức “Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến” dự kiến hoàn thành trong quý II/2020./.

 

Hằng Chi