Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp UBND tỉnh tháng 5/2018 (kỳ2)

Ngày 18/5/2018, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 (kỳ 2) dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự họp

 

Tại phiên họp đã thảo luận, xem xét các dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định một số mức chi cho hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; dự thảo các Quyết định của UBND tỉnh về: Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh, Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 14/01/2016 của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung trình tại phiên họp

 

Sau khi nghe trình bày dự thảo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

 

Về quy định một số mức chi cho hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tính cần thiết của việc ban hành quy định. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh cần thể hiện rõ quan điểm:  xây dựng chính sách phù hợp với nguồn lực, điều kiện thực tế của tỉnh và trên cơ sở các quy định của Trung ương. Thống nhất bổ sung nội dung hỗ trợ công tác quản lý về giảm nghèo ở cấp xã vào tên trích yếu của dự thảo; giữ nguyên mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho các hộ nghèo và việc quy định các hộ nghèo, cận nghèo khi tham gia chương trình hỗ trợ phải cam kết thoát nghèo. Dự thảo cần quy định mức tối đa các định mức hỗ trợ. Phạm vi áp dụng hỗ trợ cần rõ ràng hơn, tránh chồng lấn với đối tượng thụ hưởng các chương trình 135, chương trình 30a. Tờ trình của UBND tỉnh cần diễn đạt rõ ràng, mạch lạc hơn, bổ sung các nội dung về nguyên tắc, điều kiện và phương thức hỗ trợ.

 

Đối với Quy định cụ thể phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh, thống nhất xem xét điều chỉnh lại tên gọi của quy định, đảm bảo rõ ràng, hợp lý. Tại quy định cần xác định cụ thể quy mô, tính chất các công trình thủy lợi để xác định vùng phụ cận phù hợp; xử lý sự chống lấn giữa các công trình có hành lang bảo vệ; quy định cụ thể hơn về cự ly, kích thước bảo vệ các đường ống dẫn nước; bỏ một số nội dung không cần thiết và chỉnh sửa các nội dung chưa phù hợp.   

 

Với Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động hợp pháp khác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, việc ban hành quy chế này đảm bảo sự triển khai thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh, đảm bảo tính minh bạch, huy động được các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Chương trình. Dự thảo cần quy định cụ thể tỷ lệ huy động vốn (khoảng 10%); nêu rõ hơn các trường hợp không huy động đóng góp, bổ sung các hình thức đóng góp. Cơ quan soạn thảo chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung quy định, trình UBND tỉnh xem xét trong tháng 5/2018.

 

Về việc điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh, dự thảo trình tại cuộc họp chưa đáp ứng yêu cầu, chưa phân tích, đánh giá rõ căn cứ cần sửa đổi, điều chỉnh quy định; do đó, yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét./.

 

Phương Linh