Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án cải cách TTHC và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố

Ngày 07/6/2018, Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng, thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cung ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức cuộc họp xem xét dự thảo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ chủ trì cuộc họp. Dự họp có các thành viên BCĐ; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày Báo cáo Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu nhằm tinh gọn, giảm bớt đầu mối, xây dựng đội ngũ có chức danh, số lượng hợp lý, tăng cường kiêm nhiệm công việc, nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố. Mục tiêu cụ thể, từ năm 2018 đến năm 2020 giảm 75 biên chế chức danh Chủ tịch UBND cấp xã, trong đó năm 2018 giảm 11 biên chế; đến hết quý III năm 2019 giảm 21 biên chế chức danh Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp (đô thị) và Môi trường đảm nhiệm công tác biên giới tại 20 xã và 01 thị trấn biên giới. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, khối phố giảm 10.147/25.619 người trong một năm.

 

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý nội dung Đề án tập trung vào một số vấn đề như số lượng tinh giản biên chế, chính sách phụ cấp kiêm nhiệm chức danh…

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ ghi nhận sự cố gắng của Sở Nội vụ trong quá trình xây dựng Đề án, tuy nhiên Đề án còn nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ đánh giá sâu hơn về vấn đề cơ cấu, chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, cơ chế giám sát đánh giá, chế độ ngân sách; xem xét số lượng người tinh giản cho hợp lý, bảo đảm người kiêm nhiệm có đủ trình độ chuyên môn, năng lực hoạt động thực tiễn; bên cạnh đó cần nghiên cứu việc không quy định cứng đối với các chức danh nhằm tạo sự chủ động cho cấp huyện, cấp xã; về phụ cấp chế độ kiêm nhiệm nên thí điểm khoán mức phụ cấp, nếu hiệu quả có thể triển khai thực hiện. Đồng thời Đề án cần nêu rõ lộ trình thực hiện, các giải pháp thực hiện như công tác tuyên truyền, giải pháp về chế độ chính sách đối với các đối tượng… Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến góp ý, làm việc với các cơ quan liên quan và các huyện về chế độ chính sách để bổ sung, hoàn chỉnh Đề án.

 

Thùy Linh