Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020-2024

Ngày 25/9/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020-2024.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được xây dựng trên cơ sở điều tra, khảo sát giá đất thị trường tại cấp xã, mức độ đầu tư hoàn thiện về cơ sở hạ tầng.  Giá đề xuất điều chỉnh cho các tuyến đường tại khu vực đô thị và nông thôn giai đoạn 2020 - 2024 tăng trung bình khoảng từ 10 - 30% so với Bảng giá đất hiện hành (trừ một số vị trí cá biệt). Việc điều chỉnh mức tăng như vậy để đảm bảo tính kế thừa của Bảng giá đất hiện hành, ổn định tình hình xã hội, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án đang thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Việc xây dựng Bảng giá đất tỉnh sử dụng 02 phương pháp Phương pháp so sánh trực tiếp và Phương pháp thu nhập là chủ yếu, đồng thời có kết hợp thêm Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất. Việc định giá đất bảo đảm các nguyên tắc theo Luật Đất đai năm 2013. Dự thảo Quy định Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2024 được xây dựng gồm 4 chương, 5 điều. Trong thời gian tới, dự thảo Bảng giá đất sẽ được gửi lấy ý kiến các cơ quan liên quan và trình Hội đồng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và trình HDND tỉnh thông qua.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, thực hiện xây dựng Bảng giá đất tỉnh giai đoạn 2020-2024. Đồng chí thống nhất điều chỉnh tăng Hệ số xác định vị trí đất, Bảng giá Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại, dịch vụ, Bảng giá Đất nông nghiệp (đối với thành phố Lạng Sơn), Bảng giá Đất phi nông nghiệp như đề xuất tại dự thảo. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các công việc tiếp theo như: lấy ý kiến các tỉnh giáp ranh, chuẩn bị hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lấy ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan, tuân thủ các quy định về trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

 

Phương Linh