Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
78/2018/NĐ-CP 16-05-2018 Chính Phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết 512/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

3542/CĐ-BNN-TCLN 10-05-2018 Bộ Nông Nghiệp Công điện về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng,ngăn chặn tỉnh trạng phá rừng trái pháp luật 511/VP-SY

Các huyện, thành phố

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

548/QĐ-TTg 15-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tặng Cờ thi đua của Chính phủ 510/SY-VP

Trung tâm Y tế Huyện Chi Lăng

Cty TNHH Bảo Long

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Các cơ quan TV BCĐ tỉnh

549/QĐ-TTg 15-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 509/SY-VP

Bệnh Viện đa khoa tỉnh

Trung tâm kiểm nghiệp Dược phẩm và Mỹ phẩm - Sở Y tế

Các cơ quan TV BCĐ tỉnh

Cty CP SX và Thương mại Lạng Sơn

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn

08/2018/TT-BYT 18-04-2018 Bộ Y Tế Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi 508/SY-VP

Các huyện, thành phố

bảo hiểm xã hội tỉnh

Ban BV CSSKCB tỉnh

Công an tỉnh Lạng Sơn

Bộ đội biên phòng Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

522/QĐ-TTg 14-05-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” 506/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài Chính Lạng Sơn

Đoàn TNCS HCM tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn

Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn

Sở Giáo dục và đào tạo

Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ

70/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Sao y Nghị định 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước 505/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các đoàn thể tỉnh

Các Sở, ban, ngành

67/2018/NĐ-CP 14-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi 504/SY-VP

Các huyện, thành phố

Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn

Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn

Sở Xây Dựng Lạng Sơn

Sở NN và PTNT Lạng Sơn

72/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Chính Phủ Nghị định Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 503/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Văn phòng HĐND tỉnh Lạng Sơn

Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn

Thường trực Tỉnh uỷ

07/2018/TT-BTTTT 15-05-2018 Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước 502/SY-VP

Các huyện, thành phố

Các Sở, ban, ngành