Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
26/CV-NN 07-09-2018 V/v giải quyết khó khăn với xuất khẩu hàng nông sản
2262/BXD-QLN 07-09-2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ
1783/BQP-BST 07-09-2018 về việc xin ý kiến Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng
2996/BTTTT-CVT 07-09-2018 về việc kế hoạch chi tiết về chuyển đổi mã mạng
6767/NHNN-TCKT 07-09-2018 về việc có ý kiến đối với phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất Agribank trên địa bàn tỉnh
672/HĐDT14 07-09-2018 về việc xây dựng báo cáo tình hình công tác giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số, đặc biệt với nhóm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người
2716/UBND-KGVX 06-09-2018 về việc mời tham gia Giải quần vợt “Cúp Tân Trào mở rộng” năm 2018
6937/BNN-TCTL 06-09-2018 về việc tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn
10008/BGTVT-VT 06-09-2018 về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức
4069/BVHTTDL-DSVH 05-09-2018 về việc lập dự án cải tạo, mở rộng di tích Chùa Thành, tỉnh Lạng Sơ
4424/BNV-CTTN 05-09-2018 về việc đánh giá việc triển khai, thực hiện Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ
4771/BTNMT-TCMT 05-09-2018 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
1331/PB-VPCP 05-09-2018 Phiếu báo số 1331/PB-VPCP ngày 05/9/2018 của Văn phòng Chính phủ
8406/VPCP-ĐMDN 05-09-2018 về việc điều chỉnh kế hoạch thoái vốn so với Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017
3397/BNG-THKT 05-09-2018 về việc phát hành Bản tin Ngoại giao Kinh tế
6225/BKHĐT-QLKTTW 05-09-2018 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP
542/HĐND-KTNS 05-09-2018 về phương án giải thể Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
908/TB-BYT 04-09-2018 về việc thi tuyển Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
2765/BKHCN-PTTTDN 04-09-2018 về cập nhật tình hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
2043/XTTM-XTĐT 04-09-2018 về việc mời tham dự Đoàn Xúc tiến đầu tư - thương mại tại Nhật Bản
05/KH-BCĐTW 04-09-2018 về công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở
842-KL/TU 04-09-2018 Kết luận số 842-KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU
2765/BKHCN-PTTTDN 04-09-2018 về cập nhật tình hình hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương
văn bản kèm theo cv 3458/VP-TH 04-09-2018 văn bản kèm theo cv 3458/VP-TH
102/ĐĐBQH-VP 04-09-2018 về việc chuyển trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi đến kỳ họp thứ 5
6183/BKHĐT-ĐTNN 04-09-2018 về việc đăng ký tham dự Lễ trao văn kiện hợp tác tại Hội nghị tổng kết 30 năm đầu tư nước ngoài
2109/BTĐKT-VII 04-09-2018 về việc xin ý kiến khen thưởng
2218/BXD-KTXD 04-09-2018 về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 23/5/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng
4702/BTNMT-TCMT 31-08-2018 về việc báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
3995/BVHTTDL-TCCB 31-08-2018 V/v xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư của Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch
4004/BVHTTDL-DSVH 31-08-2018 về việc lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai, tỉnh Lạng Sơn
8275/VPCP-ĐMDN 31-08-2018 về việc thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và chuyển giao về SCIC
4376/BNV-TTTT 31-08-2018 về việc “khảo sát thực trạng xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức”
2929/BTTTT-TCCB 31-08-2018 về việc tăng cường, phối hợp chỉ đạo công tác quản lý nhà nước các Sở Thông tin và Truyền thông
3610/LĐTBXH-TCGDNN 31-08-2018 về tổ chức Hội thao các cơ sở GDNN toàn quốc lần thứ nhất năm 2018
225/CV-CTCPC 31-08-2018 về việc giải quyết phong toả tài khoản ngân hàng do nợ tiền chậm nộp thuế Chi cục Hải quan Cốc Nam
4702/BTNMT-TCMT 31-08-2018 về việc báo cáo kết quả 02 năm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường
3247/BTP-CCN 31-08-2018 về việc góp ý đối với dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Nuôi con nuôi
3256/BTP-BTTP 31-08-2018 về việc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp
3255/BTP-BTTP 31-08-2018 về việc góp ý kiến đối với dự thảo Đề án đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp theo quy định của Luật Giám định tư pháp