Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1373/ĐTCBL-HĐ1 09-12-2019 V/v đề nghị phối hợp công tác
11148/VPCP-KGVX 05-12-2019 V/v bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố
3827-TB/VPTU 03-12-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 1251/UBND-KTTH, ngày 26/11/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
10980/VPCP-ĐMDN 02-12-2019 V/v đôn đốc hưởng ứng tham gia Cuộc vận động
14582/BTC-TCDN 02-12-2019 V/v lấy ý kiến dự thảo thong tư bãi bỏ hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành thuộc lĩnh vực tài chính doanh nghiệp
4802/BVHTTDL-TTr 02-12-2019 V/v tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành các cấp đối với kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
5982/BNV-TCBC 02-12-2019 V.v hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Lạng Sơn năm 2020
2860/BTL-TaC 02-12-2019 V/v triển khai khảo sát đường tuần tra biên giới tuyến Lạng Sơn
28/CT-TTg 29-11-2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác tiêm chủng
10928/VPCP-KSTT 29-11-2019 Về việc kết nối, tích hợp hệ thống chính thức với Cổng Dịch vụ công quốc gia
5092/LĐTBXH-BTXH 27-11-2019 V/v trợ giúp xã hội dịp tết nguyên đán Canh tý năm 2020
9337/NHNN-TTGSNH 27-11-2019 Góp ý đối với dự thảo (Lần 2) báo cáo tổng kết Quyết định số 20
1051/HĐDT14 27-11-2019 V/v chương trình khảo sát tình hình bỏ học của trẻ em dân tộc thiểu số cấp THCS tại tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn
711/HĐND-KTNS 27-11-2019 V/v trang bị mua xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị năm 2019
10862/VPCP-KGVX 27-11-2019 V/v thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đạo tạo nhân lực có tay nghề cao”
01/CĐ-LĐTBXH 26-11-2019 Công điện về tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em
37/VTC10 25-11-2019 V/v liên hệ, phối hợp sản xuất chương trình truyền hình
6235/BTNMT-KHTC 25-11-2019 V/v tổ chức thực hiện, xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn2020-2022
10783/VPCP-KSTT 23-11-2019 V/v góp ý Nghị định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
8772/BKHĐT-QLKTTW 22-11-2019 V/v góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP
3765/BKHCN-HVKHCN 22-11-2019 V/v báo cáo năm 2019 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020
3011/BCH-TM 22-11-2019 V/v Bộ Tư lệnh BĐBP chưa cho phép BĐBP tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận xe NISSAN biển kiểm soát 12A-00429 của UBND tỉnh Lạng Sơn
8780/BKHĐT-QLKTTW 22-11-2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
1122/2019/CV-LGT 22-11-2019 V/v Hỏi về chủ trương chính sách thông quan nông sản tại cửa khẩu Cốc Nam (Kèm cuốn phụ lục )
8879/BCT-ĐL 21-11-2019 V/v Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện
6137/BTNMT-TCMT 20-11-2019 V/v Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019
14090/BTC-HCSN 20-11-2019 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật
6134/BTNMT-TCMT 20-11-2019 V/v Đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia về Bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2020 - 2030.
1659/QĐ-TTg 19-11-2019 Quyết định Phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”
5304/VPBCĐ-QLHC 19-11-2019 V/v Báo cáo tổng kết Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2019
8827/BCT-TTTN 19-11-2019 V/v Báo cáo tình hình, hiệu quả triển khai Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm Logistics
399/TB-VPCP 19-11-2019 Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về tình hình giá thịt lợn và công tác bình ổn những tháng cuối năm 2019
4917/LĐTBXH-TCGDNN 18-11-2019 Vv xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành gía dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp
4929/LĐTBXH-TTr 18-11-2019 V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động
2718/BXD-KTXD 15-11-2019 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2017/TT-BXD
46/BCĐLNKT-VP 15-11-2019 V/v Báo cáo kết quả về HNKTQT và thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
12788/BQP-KTe 15-11-2019 V/v thực hiện phương pháp sắp xếp lại. xử lý nhà, đất thực hiện cổ phần hoá các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng
8570/BKHĐT-QLQH 15-11-2019 V/v báo cáo về hoạt động quy hoạch
727/TM-UBND 15-11-2019 Thư mời UBND tỉnh Lạng Sơn đến thăm và làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang
52/BC-MTTQ-ĐGS 15-11-2019 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện dự án 5 nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đối với UBND huyện Đình Lập và UBND xã Đình Lập