Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
8390/BTC-TVDN 16-07-2018 Bộ Tài chính V/v tổng hợp, báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước 704/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 

19/CT-TTg 13-07-2018 Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về công tác phòng tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. 703/SY-VP

các cơ quan TV BCDH PCTT&TKCN tỉnh 
Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

2670/QĐ-BNN-CBTTNS 06-07-2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức `Hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc` 702/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Cục thuế Lạng Sơn 
Bộ đội biên phòng Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

239/TB-VPCP 10-07-2018 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lấy ý kiến về Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)/hỗ tr 701/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Công an tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

5300/BNN-TCCB 13-07-2018 Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v Danh mục chế độ báo cáo định kỳ đã được bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 700/SY-VP

Các huyện, thành phố 

609/HĐDT14 03-07-2018 Hội đồng dân tộc V/v không tổ chức giám sát chuyên đề về đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng DTTS&MN trong năm 2018 699/SY-VP

Ban dân tộc 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 

810/QĐ-TTg 05-07-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc giao đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 698/SY-VP

Sở NN và PTNT Lạng Sơn 

98/2018/NĐ-CP 05-07-2018 Chính phủ Nghị định Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 697/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Liên minh HTX tỉnh 
Hội Nông dân 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

6609/VPCP-KTTH 13-07-2018 Văn phòng Chính phủ V/v đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 696/SY-VP

Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn
Các huyện, thành phố
Các Sở, ban, ngành

28/2018/QĐ-TTg 12-07-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 695/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ