Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
4522/BNV-VP 12-09-2018 Bộ Nội vụ trả lời một số kiến nghị của tỉnh Phú Yên 943/SY-VP

Sở, ban, ngành 
Các huyện, thành phố 

40/2018/QĐ-TTg 10-09-2018 Thủ tướng Chính phủ Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư 942/SY-VP

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

03/2018/TT-BTNMT 14-08-2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về Thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 941/SY-VP

Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn 
Sở Khoa Học Công Nghệ Lạng Sơn 
Sở Y Tế Lạng Sơn 
Sở NN và PTNT Lạng Sơn 
Sở Xây Dựng Lạng Sơn 
Sở Tài Chính Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 
Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tài nguyên - Môi trường Lạng Sơn 

83/2018/TT-BTC 30-08-2018 Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 940/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Lao động thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

195-BS/TU 10-09-2018 Tỉnh ủy Lạng Sơn Quy định việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng 939/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

119/NQ-CP 09-09-2018 Chính phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 08 năm 2018 938/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
BT, PBT TTTU 

03/QĐ-BCĐTW 06-09-2018 Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương Quyết định về việc thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 937/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 

144-QĐ/TW 08-08-2018 Ban chấp hành trung ương Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương 936/SY-VP

Đài truyền hình Lạng Sơn 
Sở Thông tin Lạng Sơn 
Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 

2528/QĐ-BKHCN 04-09-2018 Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 935/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Các Sở, ban, ngành 
Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn 
Thường trực Tỉnh uỷ 

12/2018/TT-BTP 28-08-2018 Bộ Tư pháp Thông tư Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý 934/SY-VP

Các huyện, thành phố 
Sở Nội Vụ Tỉnh Lạng Sơn 
Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn