Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Số Sao y Nơi nhận Tải tài liệu
503-BC/TU 28-09-2019 Tỉnh ủy Lạng Sơn Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1060/SY-VP

Các huyện, thành phố
Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
Các TV Ban DD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh

01/CT-BTC 28-09-2019 Bộ Tài chính Chỉ thị về việc Tăng cường công tác thu Ngân sách phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách và nhiệm vụ công tác quản lý thuế năm 2019 1048/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Tài chính

8468/VPCP-DMDN 20-09-2019 Văn phòng Chính phủ V/v tình hình cơ cấu lại DNNN Quý II/2019 1096/SY-VP

Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Tư pháp
Sở Nội vụ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

16/2019/TT-BCT 19-09-2019 Bộ Công thương Thông tư hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 1100/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh
Các cơ quan kiểm dịch
Các huyện, thành phố
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Ngoại vụ
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính

1219/QĐ-TTg 17-09-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc 1099/SY-VP

Ban Thi đua Khen thuởng tỉnh Lạng Sơn
Bà Châu
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh
Các Sở, Ban, ngành tỉnh
Các cơ quan TV HĐTĐKT tỉnh

28/2019/QĐ-TTg 16-09-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đ 1102/SY-VP

Hiệp hội DN tỉnh
Các huyện, thành phố
Các cơ quan kiểm dịch
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Giao thông Vận tải
Sở Y tế
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Xây dựng
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Công Thương

8331/VPCP-CN 16-09-2019 Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 1095/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Giao thông Vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

1205/QĐ-TTg 16-09-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế 1098/SY-VP

Các huyện, thành phố
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Nội vụ
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Y tế

69/NQ-CP 13-09-2019 Chính Phủ Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019 1088/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Thường trực Tỉnh ủy

1176/QĐ-TTg 12-09-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 1097/SY-VP

Các huyện, thành phố
Cục Quản lý thị trường
Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Công an tỉnh Lạng Sơn
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

757/QĐ-BXD 11-09-2019 Bộ Xây dựng Quyết định giao nhiệm vụ cho Cục Phát triển đô thị là cơ quan lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1091/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Kế hoạch và Đầu tư

1172/QĐ-TTg 11-09-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015 1077/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Thường trực Tỉnh ủy

15/2019/TT-BTNMT 11-09-2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại,phát triển sản phẩm thương mại 1080/SY-VP

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Khoa học và Công nghệ

3499/QĐ-BNN-PCTT 11-09-2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng chống thiên tai (tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1085/SY-VP

UBND các xã, Phường, TT
Các huyện, thành phố
Sở Tài chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

754/QĐ-BXD 10-09-2019 Bộ Xây dựng Quyết định Ban hành kế hoạch lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 1093/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài chính
Sở Xây dựng
Sở Kế hoạch và Đầu tư

3863 /LĐTBXH - TE 09-09-2019 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thư Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng 1071/SY-VP

Báo Lạng Sơn
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh
Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

27/2019/QĐ-TTg 09-09-2019 Thủ tướng Chính phủ Quyết định về tín dụng đối với người lao động tại các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến năm 2020 1076/SY-VP

Các huyện, thành phố
Ban Đại diện HĐ QT NHCSXH tỉnh
chi nhánh NHCSXH tỉnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
Sở Tư pháp
Sở Nội vụ

2134/BCĐĐAĐM-BXD 09-09-2019 Bộ Xây dựng V/v Bổ sung Hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Đề án 1086/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Xây dựng

320/TB-VPCP 09-09-2019 Văn phòng Chính phủ Sao y Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông 1075/SY-VP

Viễn thông Lạng Sơn
Bưu điện tỉnh Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn
Sở Nội vụ
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông Vận tải
Sở Xây dựng
Sở Tư pháp
Sở Y tế
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Thông tin và Truyền thông
Các huyện, thành phố

35/2019/TT-BGTVT 09-09-2019 Bộ Giao thông vận tải Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển 1090/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Giao thông Vận tải
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

10/CT-BYT 09-09-2019 Bộ Y tế Chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trực lợi quỹ bảo hiểm y tế 1073/SY-VP

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn
Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

08/2019/TT-BNNPTNT 08-09-2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản 1078/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Tư pháp
Sở Tài nguyên và Môi trường

318/TB-VPCP 07-09-2019 Văn phòng Chính phủ Thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tài trợ tín dụng cho 02 dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng - Trà Lĩnh 1070/SY-VP

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Thường trực Tỉnh ủy
Các huyện, thành phố
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

33/2019/TT-BGTVT 06-09-2019 Bộ Giao thông vận tải Thông tư Quy định về hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa 1089/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Giao thông Vận tải
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

34/2019/TT-BGTVT 06-09-2019 Bộ Giao thông vận tải Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về vận tải đường thủy nội địa 1087/SY-VP

Các huyện, thành phố
Sở Giao thông Vận tải
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

751/QĐ-BXD 06-09-2019 Bộ Xây dựng Quyết định công bố danh mục chế dộ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 1092/SY-VP

Các huyện, thành phố
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Xây dựng

62/2019/TT-BTC 05-09-2019 Bộ Tài chính Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 1101/SY-VP

Các huyện biên giới
Các cơ quan kiểm dịch
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cục Quản lý thị trường
Cục thuế tỉnh Lạng Sơn
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ chỉ huy Bộ đội biên Phòng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tư pháp
Sở Công Thương
Sở Tài chính

73/2019/NĐ-CP 05-09-2019 Chính Phủ Sao y Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 1083/SY-VP

Các huyện, thành phố
Các Đoàn thể nhân dân tỉnh
Các Sở, Ban, ngành tỉnh

1314/QĐ-HĐTĐ 04-09-2019 Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 1094/SY-VP

Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn
Ban Quản lý khu kinh tế Cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Giao thông Vận tải
Sở Công Thương
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư

3846/QĐ-BST 04-09-2019 Ban soạn thảo luật biên phòng Việt Nam Quyết định phê duyệt Kế hoạch khảo sát, hội thảo và toà đàm phục vụ xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam 1072/SY-VP

Các huyện biên giới
Công an tỉnh Lạng Sơn
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn
Sở Y tế
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Công Thương
Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Tài chính
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tư pháp
Sở Ngoại vụ
Ban Dân vận Tỉnh ủy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh
ủy ban MTQT Việt Nam tỉnh Lạng Sơn