Trong năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 17.528 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 17. hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,02%).

 

New Picture (42)_0.png

Hoạt động giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong năm 2019 là 17.958 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 4.428 (chiếm 24,66%) hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 12.988 (chiếm 72,32%) hồ sơ, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích 542 (chiếm 3,02%) hồ sơ; thực hiện trả kết quả 17.528 hồ sơ, trong đó có 7.758 hồ sơ trước hạn (chiếm 44,26%), 9.958 hồ sơ đúng hạn (chiếm 54,76%), 172 hồ sơ trả trễ hẹn (chiếm 0,98%); còn 430 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trong đó có 419 hồ sơ chưa đến hạn, 11 hồ sơ quá hạn. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Giao thông Vận tải 5.946 hồ sơ, Kế hoạch và Đầu tư 3.000 hồ sơ, Tư pháp 2.210 hồ sơ,… Trong năm 6.834 lượt đánh giá cán bộ tại Trung tâm, trong đó: đánh giá rất hài lòng là 6.461 lượt, chiếm 94,54%; 373 lượt đánh giá hài lòng, chiếm 5,46%.

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong năm 2020 tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát TTHC, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung