Ngày 02/10/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9/2019 của UBND tỉnh.

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Tại phiên họp đã xem xét, thảo luận dự thảo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018, Quyết định về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị.

 

Đồng thời, xem xét dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đề án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030.

 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, góp ý về các dự thảo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh kết luận

 

Tại dự thảo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2018, Chủ tịch cơ bản nhất trí với các dự thảo của Sở Tài chính. Chủ tịch đánh giá năm 2018, việc thu, chi ngân sách, điều hành ngân sách của tỉnh tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Công tác thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nhiều sắc thuế, khoản thu cải thiện đáng kể so với năm trước. Chi ngân sách đúng tiêu chuẩn, định mức, nguồn, bảo đảm chất lượng chi. Bên cạnh đó còn một số hạn chế như: nhiều khoản thu còn để thất thoát, chưa khai thác triệt để; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cơ quan, đơn vị được giao ngân sách chưa sâu sát; trong quá trình triển khai, chi ngân sách còn xảy ra tình trạng lãng phí; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong điều hành thu, chi ngân sách chưa tốt… Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu, chi ngân sách trong thời gian tiếp theo, Chủ tịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tự kiểm tra, tổng hợp, báo cáo theo quy định; Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính chủ động kiểm tra, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh về công tác thu, chi ngân sách.

 

Đối với dự thảo Quyết định về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch đánh Sở Tài chính đã bổ sung các đối tượng thu theo nhiều nhóm nhỏ, chi tiết, cụ thể, phù hợp thực tế. Nhất trí với việc ban hành Quyết định về giá dịch vụ vệ sinh môi trường mới thay thế cho Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 và các mức thu, đối tượng thu, điều chỉnh việc quản lý, sử dụng số tiền thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường như tại dự thảo (như: giữ nguyên mức thu đối với 16 đối tượng, bổ sung gồm 4 nhóm với 10 đối tượng thu, giảm mức thu gồm 6 đối tượng...)

 

Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch yêu cầu trong quá trình thực hiện cần tiếp tục cập nhật, bổ sung các quy định cho phù hợp với tình hình thực tế. Sở Nội vụ cần tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại cuộc họp để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo quy định, lưu ý, xây dựng cấu trúc văn bản mạch lạc, rõ ràng hơn, điều chỉnh các quy định điểm cộng, điểm trừ cho phù hợp, cải cách hơn trong quy trình chấm, thẩm định, đánh giá, xếp loại. Dự thảo hoàn thành, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 30/10/2019.

 

Về dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh, Chủ tịch lưu ý bố cục lại văn bản, Sở Ngoại vụ hoàn thiện báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kèm theo Quyết định số 643-QĐ/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, phương hướng thời gian tới.

 

Đối với Đề án phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2030, cần điều chỉnh kết cấu đề án, nêu bật sự cần thiết phải ban hành, cập nhật kịp thời các chỉ tiêu, số liệu, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

 

Phương Linh