Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh tổ chức họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2016 – 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND tỉnh đã nhận được 433 ý kiến, kiến nghị của cử tri do Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển đến. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố giải quyết xong 300 ý kiến, kiến nghị (chiếm 69,3%), hiện đang tiếp tục giải quyết 84 ý kiến, kiến nghị (chiếm 19,4%), còn 49 ý kiến, kiến nghị sẽ giải quyết trong thời gian tới theo lộ trình, chính sách và khả năng về nguồn lực (chiếm 11,3%). UBND tỉnh đã trả lời 100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

 

Các kiến nghị tập trung vào các vấn đề: đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, các chế độ, chính sách đối với người có công, cán bộ, công chức, viên chức và các nội dung khác. Tất cả các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết, chất lượng giải quyết, nội dung trả lời từng bước được nâng lên và ngày càng đáp ứng yêu cầu của cử tri; nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết kịp thời; số ý kiến, kiến nghị được giải quyết xong trong kỳ báo cáo chiếm tỷ lệ cao.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá về tình hình kết quả giải quyết kiến nghị cử tri thời gian qua, những vướng mắc, hạn chế và các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri thời gian tới.

 

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, các sở, ngành đã chủ động, tích cực trong công tác phối hợp giải quyết, giải trình, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; các ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết nghiêm túc, đầy đủ, đúng thẩm quyền, tiến độ, chất lượng giải quyết được nâng lên. Đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế trong việc phối hợp, chỉ đạo giải quyết kiến nghị cử tri, nhiều kiến nghị giải quyết còn chậm, chất lượng giải quyết còn hạn chế, điều kiện của tỉnh còn khó khăn nên một số kiến nghị không thể giải quyết trong ngắn hạn… Qua công tác giải quyết kiến nghị cử tri thời gian qua đã rút ra các bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ, công tác phối hợp, cách thức xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri.

 

Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, trong thời gian tới, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức họp xem xét kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trên địa bàn huyện, thành phố xong trước ngày 20/5/2019; tăng cường huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn; kịp thời rà soát, điều chỉnh, tham mưu cho tỉnh điều chỉnh các cơ chế, chính sách chưa phù hợp, còn bất cập, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh; tiếp tục kiến nghị Trung ương chỉnh sửa các chính sách chưa phù hợp. Tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng giải quyết các kiến nghị cử tri; tổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị và thông báo tới cử tri. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và yêu cầu các sở, ngành, địa phương theo dõi, giám sát, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của cử tri; tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cho các đại biểu HĐND, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri./.

 

Phương Linh