Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
81/BC-VP 01-05-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 27/4/2018 đến hết ngày 31/5/2018
62/BC-VP 27-04-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 26/3/2018 đến hết ngày 27/4/2018
49/BC-VP 27-03-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 25/02/2018 đến hết ngày 26/3/2018
35/BC-VP 26-02-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao từ ngày 26/01/2018 đến hết ngày 25/02/2018
19/BC-VP 27-01-2018 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 26/01/2018
80/BC-VP 16-09-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/9/2017
77/BC-VP 31-08-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/8/2017
73/BC-VP 15-08-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/8/2017
72/BC-VP 31-07-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 31/7/2017
69/BC-VP 16-07-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/7/2017
63/BC-VP 30-06-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/6/2017
57/BC-VP 16-06-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/6/2017
49/BC-VP 30-05-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/5/2017
39/BC-VP 15-05-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/5/2017
28/BC-VP 17-04-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 14/4/2017
27/BC-VP 31-03-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 30/3/2017
21/BC-VP 16-03-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/3/2017
16/BC-VP 28-02-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 28/02/2017
12/BC-VP 16-02-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/02/2017
04/BC-VP 16-01-2017 Kết quả rà soát, tổng hợp tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã giao đến hết ngày 15/01/2017