Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3133/BTTTT-TTCS 18-09-2018 về việc triển khai Quyết định số 930/QĐ-TTg
1583/TTCP-C.IV 18-09-2018 về việc báo cáo hoạt động kinh doanh xổ số
1203/QĐ-TTg 18-09-2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
11314/BTC-QLKT 18-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ Tích lũy trả nợ
966/UB-PA 18-09-2018 về việc gia hạn Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức The McKnight Foundation (Mỹ)
28/CT-TTg 18-09-2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức
6529/BKHĐT-PTDN 17-09-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
27/CT-TTg 17-09-2018 về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
11243/BTC-ĐT 17-09-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sá
3875/LĐTBXH-PCTNXH 17-09-2018 về thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma tuý tại địa phương
4601/BNV-CCVC 17-09-2018 về việc thông báo chỉ tiêu nâng ngạch công chức lên chuyên viên năm 2018
7453/BCT-QLTT 17-09-2018 về việc lấy ý kiến góp ý Quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2014/CĐSVN-KCHTGT 14-09-2018 về việc tham gia ý kiến góp ý đề án xử lý các vị trí đường ngang, lối đi tự mở để đảm bảo ATGT đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia
1463-QĐ/TU 14-09-2018 về việc chuyển giao biên chế, nhân sự của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
4168/BVHTTDL-TV 14-09-2018 về việc củng cố, kiện toàn thư viện công cộng
3858/LĐTBXH-GDNN 14-09-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư
980/TGCP-PCTT 14-09-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
4168/BVHTTDL-TV 14-09-2018 về việc củng cố, kiện toàn thư viện công cộng
02 14-09-2018 đề nghị nhập khẩu nguyên liệu sản xuất pháo hoa lễ hội của Công ty TNHH Thành Hiền
4589/BNV-ĐT 14-09-2018 về việc báo cáo tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
3076/BTTTT-THH 14-09-2018 về việc lấy ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về kết nối và chia sẻ dữ liệu số
32a/CTHT-UBND-ĐHTN 13-09-2018 về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực và phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2018 - 2023
2789/UBND-KGVX 12-09-2018 về việc đề nghị hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018
2844/BKHCN-TĐC 12-09-2018 về việc lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 15/2012/TT-BKHCN và Quyết định 09/2006/QĐ-BKHCN
2847/BKHCN-PC 12-09-2018 về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
4930/BTNMT-TCQLĐĐ 12-09-2018 về việc khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp cổ phần hóa
3417/BTP-PLDSKT 12-09-2018 về việc cung cấp thông tin về các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực thi Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP để đề xuất sửa đổi, bổ sung
2838/BKHCN-TĐC 12-09-2018 về việc triển khai Nghị định số 78/2018/NĐ-CP
11109/BTC-TCNH 12-09-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC
2287/BXD-KTXD 12-09-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015
10089/BQP-TM 11-09-2018 về việc xin ý kiến Dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
639/VPĐP-OCOP 11-09-2018 về việc tham dự lớp đào tạo cán bộ quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2018
2834/BKHCN-ATBXHN 11-09-2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định điều kiện tiến hành công việc bức xạ và điều kiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
3037/BTTTT-THH 11-09-2018 về việc góp ý dự thảo văn bản hướng dẫn Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg
5311/BYT-BH 11-09-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Bảo hiểm y tế
3028/BTTTT-THH 11-09-2018 thông về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước
1066/UBDT-KHTC 11-09-2018 về việc xây dựng báo cáo đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chiến lược Công tác dân tộc đến năm 2020
10966/BTC-NSNN 10-09-2018 về việc đánh giá, hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý ngân sách nhà nước và các nội dung khác liên quan đến quản lý ngân sách nhà nước
8643/VPCP-KGVX 10-09-2018 về việc tổ chức sơ kết 3 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
6991/BNN-BVTV 10-09-2018 về việc quản lý việc sử dụng thuốc trừ cỏ trong giao thông