Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
67/CV-NCT 01-11-2018 về việc xin kinh phí chi trả hợp đồng và chi thường xuyên năm 2018
576/UBQG-VP 01-11-2018 về việc cấp tranh tuyên truyền công tác ứng phó thiên tai, bão, lũ lụt, sạt sở đất và tìm kiếm cứu nạn
2770/BCA-A05 01-11-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng
2954-TB/VPTU 01-11-2018 về Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
5328/BNV-TCPCP 31-10-2018 về việc khảo sát tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép
4179/BTP-KHPL 31-10-2018 về việc phối hợp triển khai hoạt động khảo sát xây dựng Đề án “Chuyển giao cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có đủ năng lực đảm nhiệm một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà các cơ quan hành chính không nhất thiết thực hiện; đổi mới phương pháp,
1506/QĐ-LĐTBXH 31-10-2018 về ban hành Kế hoạch của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo vệ trẻ em
477-CV/BCĐ 31-10-2018 về việc báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
4180/BTP-HTQTCT 31-10-2018 về việc xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
13386/BTC-TCHQ 31-10-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC
6014/BTNMT-TCQLĐĐ 30-10-2018 về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2018 của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”
4933/BGDĐT-KHTC 30-10-2018 về việc “gấp rút hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn vay ADB cho Chương trình Phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2”
495/UBATGTQG 30-10-2018 về việc nâng cao hiệu quả quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy và đảm bảo an toàn cho người nước ngoài tham gia giao thông tại Việt Nam
3660/BTTTT-KHTC 30-10-2018 về việc thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
1206/KTNN-CN IV 30-10-2018 về việc cung cấp thông tin để lập KHKT của Kiểm toán nhà nước
4306/BNG-LPQT 30-10-2018 về việc tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Ngoại giao
13343/BTC-QLCS 30-10-2018 về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
483/BC-STNMT 29-10-2018 về việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
15-KH/BCĐ 29-10-2018 về việc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 26/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường lãnh đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ sở cơ sở
1437/QĐ-TTg 29-10-2018 Quyết định Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
3429/BKHCN-ATBXHN 29-10-2018 về việc góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
3669/BTTTT-CATTT 29-10-2018 về việc đôn đốc tăng cường nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1438/QĐ-TTg 29-10-2018 Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 - 2025
1114-CV/TU 29-10-2018 về việc sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 67-NQ/TU, ngày 11/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
5272/BNV-CQĐP 29-10-2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
104-CTr/TU 26-10-2018 về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị
682/BC-HĐND-VHXH 26-10-2018 Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13204/BTC-CST 26-10-2018 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 218/2016/TT-BTC
2137/CĐTNĐ-KHĐT 26-10-2018 về việc báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa các địa phương
671-CV/BNCTU 25-10-2018 về việc tiếp tục tổ chức rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
8356/BNN-PCTT 25-10-2018 về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP
5882/BTNMT-ĐCKS 25-10-2018 về việc công tác quản lý và đánh giá tài nguyên quặng chì kẽm còn lại trong khu vực đã được cấp phép khai thác tại tỉnh Lạng Sơn
6346/BYT-K2ĐT 25-10-2018 về việc chỉ đạo thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
306/SLĐTBXH-BTXH 25-10-2018 về việc thành lập Cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập tại huyện Hữu Lũng
6334/BYT-KH-TC 24-10-2018 về việc báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Đề án 47 và 930
5838/BTNMT-VCLCS 24-10-2018 về việc góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”
13058/BTC-THTK 24-10-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính
2236/VHL-ƯDTKCN 24-10-2018 về việc xét tặng giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019
7403/TCĐBVN-ATGT 24-10-2018 về việc tổng kết, đánh giá thực hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải
10316/VPCP-TTĐT 24-10-2018 về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo Chính phủ in cấp phát miễn phí