Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
689/TTr-P3 31-07-2018 về việc thông báo kết quả kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về phí, lệ phí
2707-TB/VPTU 31-07-2018 ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 105-CV/BCSĐ
1099/VNLP14 30-07-2018 về việc rà soát lập BCNCKT, TKCS Chương trình “Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo”
5157/BKHĐT-PTDN 30-07-2018 về việc đôn đốc thực hiện công bố và công khai thông tin trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
3514/BNV-TL 30-07-2018 về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư số 79/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
2787/BTP-PBGDPL 30-07-2018 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018
5190/BKHĐT-QLKTTW 30-07-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân
846/UBDT-CSDT 30-07-2018 về việc đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2018
1029/TCTL-NN 30-07-2018 về việc rà soát, điều chỉnh mục tiêu Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả tại 21 tỉnh, vay vốn WB
9088/BTC-TCNH 30-07-2018 về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng
338b/CV-KTCATBD 27-07-2018 về việc trả lời phỏng vấn trên tạp chí Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương
2759/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 27-07-2018 về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
8991/BTC-TCT 27-07-2018 về việc xin ý kiến về dự án Luật quản lý thuế (sửa đổi )
5693/BNN-CN 27-07-2018 về việc thống kê và có giải pháp ổn định nguồn cung cấp mặt hàng thịt lợn
338a/KH-KTCATBD 27-07-2018 về việc thực hiện đặc san: Tỉnh Lạng Sơn tập trung phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới
264/TB-VPCP 27-07-2018 ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp tổng kết công tác của Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn từ năm 2017 đến nay và triển khai công tác những tháng cuối năm 2018
338/CV-KTCATBD 27-07-2018 về phối hợp công tác khảo sát, đánh giá hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
22-CT/TU 27-07-2018 về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo
8952/BTC-QLBH 26-07-2018 về việc xin ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
2737/BTP-VĐCXDPL 26-07-2018 về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế
2745/BTP-VP 26-07-2018 về việc gửi Báo cáo tổng kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2018
2091/TĐC-HCQT 26-07-2018 lượng về việc đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất các nội dung xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng
1610/PTM-DĐDN 26-07-2018 về việc mời tham dự Diễn đàn “Giải pháp thúc đẩy các nguồn vốn cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa”
8944/BTC-QLCS 26-07-2018 về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
1597/LSN-KHCN&HGĐ 25-07-2018 về việc triển khai hạ tầng Viễn thông tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
901/QĐ-TTg 25-07-2018 về phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2018 cho các huyện nghèo bổ sung
1594/PTM-BIZIC 25-07-2018 về việc mời tham dự chương trình học tập và khảo sát tại Canada và CuBa tháng 11/2018
216-TB/TU 25-07-2018 thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Văn hoá
3768/QĐ-BCA-V24 25-07-2018 về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC)
2281/BKHCN-TCCB 25-07-2018 về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV
2712/BNG-UBBG 25-07-2018 về việc Trung Quốc xác nhận mở chính thức cặp cửa khẩu song phương Chi Ma - Ái Điểm
8767/BTC-QLN 24-07-2018 xin ý kiến dự thảo Thông tư
8088/BGTVT-TC 24-07-2018 về việc lấy ý kiến việc rà soát, đánh giá các tiêu chí phân bổ nguồn 35% phí SDĐB cho các Quỹ địa phương và đề xuất thực hiện năm 2018
3429/BNV-TCCB 24-07-2018 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khoá XII
802/UBDT-CSDT 23-07-2018 về việc rà soát nhu cầu vốn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg, 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
67-CV/ĐĐHCTĐ 23-07-2018 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 09/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 2717-TB/VPTU ngày 03/8/2018 của Văn phòng Tỉnh ủy
7002/VPCP-KGVX 23-07-2018 về việc đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
5003/BKHCN-CLPT 23-07-2018 về việc xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức chi phí cho hoạt động quy hoạch
2468/UBND-KT 23-07-2018 về việc mời đồng chủ trì họp triển khai tuần Nhãn và Nông sản an toàn Sơn La
3883/BTNMT-TNN 23-07-2018 về việc đôn đốc thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước