Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
10/BCĐLNKT-VP 22-05-2020 Đăng ký nội dung tổ chức tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế 2020
326/KH-BGDĐT 22-05-2020 Kế hoạch triển khai tổng kết thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020"
46/TTr-TĐHL 22-05-2020 Tờ trình Về việc xin điều chỉnh công suất Dự án Thủy điện Bản Nhùng Kỳ Cùng 6, tỉnh Lạng Sơn.
2746/BTNMT-ĐCKS 22-05-2020 V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định thaythế Nghị định s 22/2012/NĐ-CP ngày 26tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2743/BTNMT-TCQLĐĐ 22-05-2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá đất đai
54/TWPCTT 22-05-2020 V/v Cài đặt sử dụng và đẩy mạnh cập nhật thông tin địa phương lên ứng dụng "PCTT" trên điện thoại thông minh
3979/VPCP-TH 21-05-2020 V/v xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2020
3372/BNN-VPĐP 21-05-2020 V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện
01/CV-UBQGNCT 21-05-2020 V/v triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2020
6036/BTC-TCDN 21-05-2020 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành CTCP
2126/QĐ-BYT 21-05-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) năm 2020-2021
659/QĐ-TTg 20-05-2020 Quyết định Phê duyệt chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020 - 2030
2769/BYT-KH-TC 20-05-2020 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới
3951/VPCP-KSTT 20-05-2020 V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
2656/BTNMT-TCMT 19-05-2020 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
2377/BXD-VLXD 19-05-2020 V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh xử lý, tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao
2641/BTNMT-TCCB 18-05-2020 Bộ Tài nguyên và Môi trường Trích yếu: V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức vàhoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường địa phươn
64/BHQ-PH 18-05-2020 V/ mời dự tọa đàm thúc đẩy xuất khẩu hàng nông, lâm thủy sản
3874/VPCP-NN 18-05-2020 V/v Giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực KTTT, HTX do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
2351/BXD-PTĐT 18-05-2020 V/v xây dựng Báo cáo Tổng kết tình hình triển khai Chương trình phát triển đô thị Quốc Gia giai đoạn 2012-2020
2687/BYT-KHTC 16-05-2020 V/v tổng hợp báo cáo ngân sách chi Y tế- Dân số giai đoạn 2018-2020 của địa phương.
2668/BYT-TCDS 15-05-2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030
2256/BXD-KTXD 15-05-2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của Chính phủ
645/QĐ-TTg 15-05-2020 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025
3276/BNN-TT 15-05-2020 V/v tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 - 2020, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa 2020
130/KH-UBND 14-05-2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020
14-TB/TBTVK 14-05-2020 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII
2573/BTNMT-VCLCS 13-05-2020 V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW
3734/VPCP-KTTH 12-05-2020 V/v thực hiện Đề án hội nhập thống kê ASEAN giai đoạn 2016-2020
628/QĐ-TTg 11-05-2020 Quyết định phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp h
1620/BGDĐT-KHTC 11-05-2020 V/v Thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020; 2020-2021 và chỉ đọa điều hành giá năm 2020
3111/KH-BNN-VPĐP 08-05-2020 Kế hoạch Tổng kết thực hiện Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020
1749/KH-BVHTTDL 08-05-2020 Kế hoạch phát động chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam
59/VHNT-VP 08-05-2020 V/v biên soạn, xuất bản cuốn sách "Những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-220"
1582/LĐTBXH-TCGDNN 08-05-2020 V/v hướng dẫn tổng kết đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết Định 1956/QĐ-TTg
3623/VPCP-KSTT 08-05-2020 V/v xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
1589/LĐTBXH-TE 07-05-2020 V/v báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-TTg và Dự án 2 thuộc Quyết định số 565/QĐ-TTg
1575/LĐTBXH-TCGDNN 07-05-2020 V/v công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020
1569/LĐTBXH-QLLÐNN 07-05-2020 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi)
1586/LĐTBXH-TE 07-05-2020 V/v tổ chức Tháng hành động vì trẻ em