Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1981/BKHĐT-KTDV 29-03-2019 V/v báo cáo tổng kết việc triển khai Đề án `Rà soát, xây dựng tiêu chí lựa chọn một số KKTCK để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020`
939/UBND-TH 29-03-2019 V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh ( Cao Bằng)
29/2019/NĐ-CP 29-03-2019 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
303/UBND-TCCB 29-03-2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người DTTS
141/BC-QLXDGT 29-03-2019 Báo cáo của người đại diện Vốn nhà nước về tình hình hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ 2014-2019
1194/BVHTTDL-VHDT 29-03-2019 V/v đề nghị báo cáo Tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW của Ban Bí thư khoá VII về một số công tác ở vùng dân tộc Mông
268/CV-THNNVN-ĐP 29-03-2019 V/v Mời địa phương tham gia tuyển chọn và giới thiệu thương hiệu, sản phẩm tham dự Chương trình Bình chọn - Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2019
1250/BGDĐT-GDTX 29-03-2019 V/v Góp ý dự thảo Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại `Đơn vị học tập`
95/BaoCT 28-03-2019 V/v phối hợp tổ chức Tạo đàm Mở rộng giao thương xuất nhập khẩu hàng hoá qua Lạng Sơn
59/KH-BĐMDN 28-03-2019 Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và ...
2029/QĐ-BCĐ 28-03-2019 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án `Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu ni
95/BaoCT 28-03-2019 V/v phối hợp tổ chức Tạo đàm Mở rộng giao thương xuất nhập khẩu hàng hoá qua Lạng Sơn
399/TTCP-C.IV 27-03-2019 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng
264/UBDT-CSDT 26-03-2019 V/v xây dựng báo cáo tổng kết đánh giá phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển
3255-TB/VPTU 26-03-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ Về Tờ trình số 07-TT/BBVCSSK,ngày 20/3/2019 của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh
3523/BTC-TCDN 26-03-2019 V/v báo cáo tổng kết Luật số 69/2014/QH13
3502/BTC-TCHQ 26-03-2019 V/v Lấy ý kiến xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xử lý thuốc lá nhập lậu bị tịch thu thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg
2003/BCT-TCQLTT 26-03-2019 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 148/2016/NĐ-CP
415/CĐTNĐ-KHĐT 26-03-2019 V/v Báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường thuỷ nội địa các địa phương
665/BC-CAH 25-03-2019 Báo cáo nhanh kết quả đấu tranh, bắt giữ vụ vận chuyển 515 kg pháo nổ trái phép
1890/BKHĐT-KTNN 22-03-2019 V/v Hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
584/XTTM-XTĐT 22-03-2019 V/v Mời tham dự Đoàn Giao dịch Xúc tiến thương mại đầu tư LB Nga và CH Phần Lan
01/CV-BLL 22-03-2019 V/v xin đất xây dựng Đền thờ liệt sỹ
3307/BTC-QLCS 22-03-2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ
1848/BCT-CT 21-03-2019 V/v đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia
80/BC-BQLXDGT-TCHC 21-03-2019 Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát tài sản giữ hộ chuyên dùng đảm bảo giao thông tại Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn
78/TL-HNBVN 21-03-2019 Thể lệ giải báo chí toand quốc ` Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí ` lần thứu hai , năm 2018 - 2019
535/BXD-GĐ 21-03-2019 V/v báo cáo hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
696/BCA-V03 20-03-2019 V/v tổng kết thi hành các văn bản về lực lượng trị an cơ sở
1948/CT-BNN-TCTL 20-03-2019 Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thuỷ lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019
901/BTP-TCTHADS 19-03-2019 V/v đề nghị quan tâm thực hiện, chỉ đạo thực hiện đầy sử pháp luật tố tụng hành chính
1698/BKHĐT-HTX 19-03-2019 V/v chuyển đổi dữ liệu đăng ký hợp tác xã vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã
3074/BTC-HCSN 18-03-2019 V/v Rà soát trùng thẻ BHYT
2092/VPCP-KGVX 18-03-2019 V/v tình hình bệnh Sán dây và ấu trùng sán lợn tại một số địa phương
13/QBTTW-VB 18-03-2019 V/v đề nghị phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2019
3068/BTC-HCSN 18-03-2019 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư
44/HĐTV 18-03-2019 V/v cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện TTHC trong 6 tháng cuối năm 2018
2065/VPCP-KGVX 15-03-2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP quý I năm 2019
1033/TB-BLĐTBXH 15-03-2019 Thông báo tình hình tai nạn lao động năm 2018
1388/BYT-MT 15-03-2019 V/v triển khai thực hiện Đề án truyền thông và KHHĐ ứng phó với BĐKH của BYT