Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2845/BTC-TCDN 13-03-2019 V/v tổng kết 02 năm thực hiện Quyết định số 707/QĐ-TTg
2814/BTC-QL 13-03-2019 V/v lấy ý kiến về dự thảo Chỉ thị tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các doanh nghiệp
1239/UBKHCNMT14 12-03-2019 V/v xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát `Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về BVMT đối với ngành công nghiệp năng lượng, vật liệu xây dựng và chế biến thực phẩm`
1042/BTNMT-TCMT 11-03-2019 V/v giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019
780/TCT-KTNB 11-03-2019 V/v phối hợp trong công tác quản lý thuế
473/BXD-QLN 11-03-2019 V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở
104/KVX-TH 08-03-2019 V/v cung cấp thông tin để lập kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
123/HĐND-VP 08-03-2019 V/v chuyển kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1653/BNN-KTHT 07-03-2019 V/v thực hiện các dự án, tiểu dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019
3213-TB/VPTU 07-03-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 224-CV?HVCTQG của Học viên Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
999/BNV-CTTN 07-03-2019 V/v thống kê số lượng cán bộ, công chức cấp xã và đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2019
01/2019/TTr-CĐVLS 06-03-2019 Tờ trình về việc xin chấp thuận chủ trương thực hiện Dự án khu chế biến nông sản LASAFOOD
196/KH-HHT 05-03-2019 Kế hoạch tổ chức chương trình hành trình đỏ lần thứ VII-năm 2019 kết nối dòng máu Việt
1537/BNN-TCLN 04-03-2019 V/v Hướng dẫn thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
05/CT-TTg 01-03-2019 Chỉ thị tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt
495/BCA-C06 01-03-2019 V/v tổng kết thực hiện Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng về pháo
163/BHXH-KT&TN 01-03-2019 V/v tình hình tham gia bảo hiểm y tế HSSV năm học 2018-2019
670/BTP-HTQT 01-03-2019 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
132/VPĐP-HCTH 28-02-2019 V/V thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị toàn quốc VPĐP nông thôn các cấp năm 2019 .Giấy mời thời gian : 13h30, ngày 08/3/2019 ( thứ sáu )
1244/BKHĐT-HTX 28-02-2019 V/v triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể
14/BCĐTW-VPBCĐTW 28-02-2019 V/v tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
1003/BYT-MT 28-02-2019 V/v tăng cường công tác quản lý chất thải y tế
825/BTNMT-TCCB 27-02-2019 V/v Báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
291/TCGDNN-CTMT 27-02-2019 V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện các dự án, nội dung thuộc CTMT, CTMTQG trong lĩnh vực GDNN
356/TTNĐVN-KHKH 27-02-2019 V/v xin phép nghiên cứu giám sát bệnh dịch hạch và bệnh lây truyền từ động vật
136/HTPT 26-02-2019 V/v giới thiệu người nước ngoài đến nghiên cứu
342/BXD-QLN 26-02-2019 V/v Báo cáo tình hình sử Hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài
1691/BGTVT-TC 26-02-2019 V/v xử lý cơ sở nhà, đất của Tổng cục Đường bộ VN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
859/BTNMT-TTTNMT 25-02-2019 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
1593/BGTVT-KHĐT 25-02-2019 V/v phối hợp cung cấp thông tin, số liệu về kết cấu hạ tầng giao thông
3188-TB/VPTU 25-02-2019 Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về Công văn số 633-CV/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
1506/VPCP-KGVX 25-02-2019 V/v báo cáo 10 năm triển khai Chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện
112/LMHTXVN-VP 22-02-2019 V/v đính chính công văn số 63/LMHTX-CSPT ngày 25/01/2019
146/UBDT-VP135 22-02-2019 V/v thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
151/VTLTNN-NVĐP 22-02-2019 V/v báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
34/2019/CV-TMS.PTDA 21-02-2019 V/v đề xuất được giao làm chủ đầu tư nghiên cứu, lập và thực hiện dự án Khu đô thị mới TMS tại xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
219/QĐ-TTg 21-02-2019 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
1065/BCT-ĐL 21-02-2019 V/v ý kiến về dự thảo Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời
680/LĐTBXH-BTXH 21-02-2019 V/v tổ chức hoạt động kỷ niệm `Ngày công tác xã hội Việt Nam năm 2019
05/CĐ-UBATGTQG 21-02-2019 Công điện tăng cường chỉ đạo đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương